Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden:

Artikel 1. Toepassing

Toepassing.
Op alle aanbiedingen,bestellingen en overeenkomsten van Kruidenwebwinkel,nl zijn deze
Algemene leveringsvoorwaarden (hierna voorwaarden ) van toepassing.
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat U de toepassing van
deze voorwaarden  aanvaardt. Van het in deze voorwaarde bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling,
dan wel schriftelijke goedkeuring door kruidenwebwinkel.nl  worden afgeweken ,in welk geval de overige
bepalingen onverkort van kracht blijven.
Alle rechten en aanspraken zoals in deze voorwaarden,en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeven
van kruidenwebwinkel.nl  worden bedongen,worden evenzeer bedongen ten behoeve van door kruidenwebwinkel.nl
ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument
die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst ).


Artikel 2.Aanbiedingen en overeenkomsten.

Alle aanbiedingen van kruidenwebwinkel.nl   zijn vrijblijvend en kruidenwebwinkel.nl  behoud zich
uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen , in het bijzonder wanneer  dat op grond van
(wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw
bestelling door kruidenwebwinkel.nl  kruidenwebwinkel.nl is gerechtigd  bestellingen te weigeren,
dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden ,tenzij uitdrukkelijk anders bepaald
indien een bestelling niet word geaccepteerd ,deelt kruidenwebwinkel.nl dit mee binnen 10 werkdagen
na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Afkoelingsperiode

Koper heeft gedurende 7 werkdagen na ontvangst van het product het recht de overeenkomst te
 ontbinden zonder opgave van redenen en het product in originele verpakking ongeschonden
op zijn kosten aan kruidenwebwinkel.nl  te retourneren. retourzendingen dienen eerst te worden
gemeld via info@kruidenwebwinkel.nl na ontvangst van het  product in ongeschonden staat
zal binnen 14 werkdagen het aankoopbedrag worden teruggestort.de kosten van de retourzendingen
zijn wel voor Uw eigen rekening.

Artikel 4.Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten  en diensten zijn in euro inclusief btw, eventuele
belastingen en/ of andere heffingen,tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
Voor voor bestellingen met het afleveradres in Nederland  wordt een tarief van 4,25 euro gehanteerd
De bestellingen  worden op elke donderdag verzonden mits het bedrag voor die tijd is bijgeschreven op
bank rekening nummer  132568594 t.n.v. HS.EASY Rabobank .

Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode
tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te
annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien{10} dagen na mededeling
van de prijsverhoging door kruidenwebwinkel.nl.


Artikel 5.levering

Indien de overmacht toestand langer duurt dan dertig{30} dagen hebben zowel
kruidenwebwinkel.nl  als de koper de mogelijkheid om de overeenkomst schriftelijk te
ontbinden, waarna beide partijen ontheven zijn van hun verplichtingen jegens elkaar en
eventueel reeds verrichte betalingen zullen worden gerestitueerd. De door kruidenwebwinkel.nl
opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding  van enige leveringstermijn geeft  u geen
rechte op schadevergoeding. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip
waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u . Kruidenwebwinkel.nl is gerechtigd de
af te leveren goederen in gedeelte na te komen . De extra kosten  worden door kruidenwebwinkel.nl
gedragen .Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van geleverde producten gaan pas over , indien u al hetgeen u op grond van enige
overeenkomst aan kruidenwebwinkel.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake
van de producten gaat reeds op het moment van de levering op u over .


Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten  

U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door
kruidenwebwinkel.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.


Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst
beantwoorden . Indien dit niet het geval is, dient u kruidenwebwinkel.nl daarvan zo spoedig
mogelijk en in ieder geval binnen twee {2} dagen na de levering ,althans na dat de constatering
redelijkerwijze mogelijk was, contact op te nemen met info@kruidenwebwinkel.nl


Artikel 9. Klachten procedure

Indien u een klacht heeft over door ons geleverde producten of artikelen dan horen wij dat
graag van u . Kruidenwebwinkel.nl streeft naar tevreden klanten en zal zich maximaal
in spannen om uw klacht op te lossen . U kunt uw klacht melden via info@kruidenwebwinkel.nl
Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.Artikel 10. Bestellingen / communicatie

Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens
en mededelingen ten gevolge van  het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel
in het verkeer tussen u en kruidenwebwinkel.nl dan wel tussen  kruidenwebwinkel.nl en derden
voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en kruidenwebwinkel.nl, is kruidenwebwinkel.nl
niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld
door kruidenwebwinkel.nl.


Artikel 11. Persoonsgegevens

Kruidenwebwinkel.nl houd zich aan de wet persoonsregistratie . De verstrekte gegevens
worden  niet opgenomen in een bestand . Kruidenwebwinkel.nl respecteert de privacy van alle
gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk
wordt behandeld.


Artikel 12. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toe komende rechten, heeft kruidenwebwinkel.nl  ingeval
van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten,
dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit
schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat kruidenwebwinkel.nl gehouden is tot enige
schadevergoeding , tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid
en billijkheid on aanvaardbaar zou zijn . Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming
welke niet aan kruidenwebwinkel.nl kan worden toe gerekend , omdat zij niet te wijten is aan haar
schuld en nog krachtens de wet , rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor
haar rekening komt .

Nieuwsbrief